SÖUGI GURNAMASY ÖNÜMLERI WE HYZMAT ÜPJÜNÇILERI

 • Globalization
  Globallaşma
  Häzirki wagtda önümler nebit we gaz ýataklaryny ekspluatasiýa, nebit we tebigy gazy gaýtadan işlemek we daşamak, ýadro energiýasy, harby senagat, himiýa senagaty, elektrik energiýasy, kagyz öndürmek, derman, azyk, täze energiýa, daşky gurşawy goramak suwy bejermek we beýleki ugurlarda ulanyldy pudaklary. “PetroChina”, “Sinopec”, “CNOOC” we “CNNC” ýaly iri kärhanalar bilen uzak möhletleýin strategiki hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy.
 • Globalization
  Şahadatnama
  Döredileli bäri, suwuk transport enjamlaryny öwrenmäge we ösdürmäge ünsi jemledi. Amerikan Nebit Institutynyň API şahadatnamasyny, CEewropa Bileleşiginiň CE şahadatnamasyny we Norwegiýanyň Klassifikasiýa Jemgyýetiniň DNV şahadatnamasyny berdi.
 • Globalization
  Öndüriji
  Depamu R&D, önümçilik we satuwy birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana. Onuň esasy önümleri ölçeýji nasoslar, ýokary basyşly özara nasoslar (plunger / diafragma), pnewmatik diafragma nasoslary, kriopumplar, nurbat nasoslary, nebithimiýa nasoslary we doly himiki dozlaýyş enjamy, suw buglaryny nusga alýan enjam, aşa suwuk enjamlar we ş.m. .

Biz hakda

Hytaýyň Kiantang Täze etrabynda ýerleşýän Depamu (Hangzhou) Nasoslar Tehnologiýa Ş. görnüşi), pnewmatik diafragma nasoslary, kriogen nasoslary, öňe gidýän boşluk nasoslary, rotor nasoslary, himiki dozalama paketleri, suw-bug nusga enjamlary, aşa suwuk enjamlar we suw arassalaýyş enjamlary.

Biz hakda

Iň soňky habarlar

HYZMATYMYZ

Depamunyň amaly tehnologiýasy dünýäde gaty giň we bu tejribelerden peýdalanýar. Suwuk daşamak, ölçegleri ölçemek we garyşdyrmak, iň kiçi garaşsyz bölümden iň uly onlaýn gurnama çenli şahsylaşdyrylan çözgütleri üpjün etmek we müşderiler bilen çylşyrymly prosesler üçin in engineeringenerçilik maslahat berişini üpjün edýän çözgütler we ulgamlar bilen üpjün ediji hasaplaýarys. merkez ýokary hilli we ajaýyp satuwdan öňki we satuwdan soňky hyzmatlary bermek we global paýlanyş bilen hyzmat toruny döretmekdir.

Habarlaşyp dur
Habaryňyzy goýuň